Regulamin

świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń BeLingua, które jest właścicielem serwisu KRSangielski.pl (obowiązuje od 01.09.2023)

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez serwis KRSangielski.pl (www.krsangielski.pl) jest Biuro Tłumaczeń BeLingua Beata i Dawid Mrotek Spółka Jawna (BT BeLingua) z siedzibą w Pruszkowie (05-802) przy ul. Zamiejskiej 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583650, REGON 362886300, NIP 5342509726 (zwane dalej „Biurem Tłumaczeń” lub „BT BeLingua”).

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: e-mail: rodo@belingua.pl , tel.: 22 122 88 33.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Przygotowania oferty i realizacji umowy zawartej z nami na usługi tłumaczeniowe oraz w zakresie udzielonych nam zgód,
 • realizacji obowiązków prawnych, którym podlegamy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego,
 • realizacji wewnętrznych procedur administracyjnych, w tym statystyk i raportów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionego interesu,
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia należności lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie nam Twoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do przedstawienia oferty i zawarcia umowy.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu oraz uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności:

 • upoważnieni pracownicy Administratora,
 • podwykonawcy tj. tłumacze i inne biura tłumaczeń,
 • podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne, marketingowe, księgowe i prawne,
 • firmy kurierskie i pocztowe.

Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich, jeżeli państwa te zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych – na przykład do USA, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Możesz uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
W tym celu skontaktuj się z nami: email: rodo@belingua.pl, tel. 22 122 88 33.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w okresie:

 • trwania umowy,
 • w zakresie udzielonych nam zgód na przetwarzane danych – do czasu wycofania zgody,
 • wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 • rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej w umowach,
 • gdy przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe,
 • przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania umowy,
 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.

Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych masz prawo do jej wycofania. Masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych w przepisach prawa.

 1. W serwisie KRSangielski.pl, BT BeLingua oferuje tłumaczenia odpisów z KRS w 4 pakietach: Eko, Eko Plus, Standard i Premium. Każdy z pakietów wyceniamy jest wyłącznie w oparciu o ilość stron .pdf odpisu generowanego z serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/. Do wyceny nie jest brana pod uwagę ilość znaków ze spacjami tak jak w przypadku standardowej strony tłumaczenia przysięgłego wynoszącej 1125 znaków ze spacjami.
 2. BT BeLingua oferuje także usługi z zakresu tłumaczeń zwykłych i przysięgłych.
 3. Za stronę rozliczeniową tłumaczeń zwykłych uznaje się 1500 znaków ze spacjami, w zaokrągleniu w górę do 0,25 strony.
 4. Za stronę rozliczeniową tłumaczenia przysięgłego uznaje się 1125 znaków ze spacjami, po zaokrągleniu w górę do pełnej strony tłumaczenia przysięgłego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2005, Nr 15, poz. 131).
 5. Biuro Tłumaczeń oferuje 3 tryby realizacji zlecenia:
  Tryb Zwykły – w ramach, którego tłumaczone jest do 5 stron rozliczeniowych dziennie.
  Tryb Ekspres – w ramach którego tłumaczone jest od 5 do 8 stron rozliczeniowych dziennie.
  Tryb Superekspres – w ramach którego tłumaczone jest więcej niż 9 stron rozliczeniowych dziennie.
 6. Wszystkie zlecenia przyjęte i zrealizowane w tym samym dniu standardowo realizowane są w Trybie Superekspres.

Za dodatkową opłatą, ustalaną indywidualnie ze Zleceniodawcą, BT BeLingua może przeprowadzić korektę językową tłumaczenia wykonaną przez native speakera z danego języka.

 1. BT BeLingua realizuje zlecenia składane za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej (krsangielski.pl).
 2. Wysłanie formularza zamówienia tłumaczenia odpisu z KRS na stronie krsangielski.pl dotyczy wyłącznie tłumaczenia na język angielski.
 3. Każdy klient wypełniający formularz zamówienia wypełnia wszystkie pola służące do poprawnej realizacji i rozliczenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia odbywa się w sposób szczegółowo opisany w zamawianym pakiecie oraz rozpoczyna się po dokonaniu przedpłaty na podstawie faktury proforma.
 1. Każdy klient wybiera na etapie zamówienia sposób przedpłaty faktury proforma: przelew bankowy lub płatność natychmiastowa.
 2. BT BeLingua korzysta z dostawcy płatności natychmiastowych serwisu www.tpay.com, który umożliwia w bezpieczny sposób zapłaty poprzez: BLIK, kartę kredytową, portfele ekektroniczne itp.
 3. BT BeLingua wysyła faktury za usługę tłumaczenie wyłącznie w formie elektronicznej.
 1. Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji ujawnionych przez Zleceniodawcę przy realizacji zlecenia.
 2. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro Tłumaczeń może sporządzić odrębny dokument zawierający zobowiązanie do zachowania poufności.

W przypadku, gdy Zleceniodawca zrezygnuje z realizacji zlecenia już w trakcie jego realizacji, jest on zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę faktycznie wykonaną do momentu rezygnacji z realizacji zlecenia oraz do zwrotu wszelkich innych kosztów poniesionych przez Biuro Tłumaczeń w związku z realizacją zlecenia, jednak nie mniej niż 50% wynagrodzenia ustalonego za realizację tego zlecenia.

 1. Biuro Tłumaczeń dokonuje tłumaczeń zgodnie ze standardami przyjętymi dla tego rodzaju usług, zapewniając profesjonalną, specjalistyczną i wykwalifikowaną kadrę tłumaczy.
 2. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy wykonane tłumaczenie nie spełnia standardów wymaganych dla tego typu usługi.
 3. Zleceniodawca może w terminie 14 dni od dnia odbioru tłumaczenia złożyć w Biurze Tłumaczeń: osobiście, mailowo na adres witaj@belingua.pl lub pisemnie – listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Tłumaczeń BeLingua, ul. Zamiejska 7, 05-802 Pruszków reklamację, w której w sposób szczegółowy określi niezgodność wykonanego tłumaczenia z przyjętymi standardami.
 4. Biuro Tłumaczeń w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji pisemnie ustosunkuje się do niej i prześle odpowiedź na adres Zleceniodawcy wskazany w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja zostanie przez Biuro Tłumaczeń uwzględniona, Zleceniodawca ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia za realizację zlecenia bądź wyznaczyć dodatkowy termin do jego poprawienia, odpowiedni do zakresu koniecznych zmian.
 5. Zleceniodawca zobowiązany jest do wskazania w reklamacji wykonanego tłumaczenia merytorycznych i językowych błędów. Błędem merytorycznym jest błąd leksykalny lub pominięcie w tłumaczeniu części tekstu źródłowego. Błędem językowym jest błąd gramatyczny w tłumaczeniu.
 6. Reklamacja nie może być oparta jedynie na subiektywnym odczuciu Zleceniodawcy co do rzekomo nieprawidłowego tłumaczenia.
 1. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zlecenia wykonania tłumaczenia dokumentu przez osobę nieuprawnioną do posiadania tekstu źródłowego.
 2. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację zlecenia wynikającą z siły wyższej lub innych niezależnych od niego przyczyn, w szczególności awarii technicznych łączy internetowych lub telefonicznych, przerw w dostawie prądu, opóźnień dostarczenia tłumaczeń spowodowanych przez firmy kurierskie, lub uszkodzeń/zniszczeń tych dokumentów w drodze do Zleceniodawcy.
 1. Biuro Tłumaczeń i Zleceniodawca będą starali się rozwiązać wszelkie spory wynikłe z realizacji zleceń w sposób polubowny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.